DROGI KLIENCIE !

W lutym 2004 roku powo³ali¶my do ¿ycia firmê Tuning-GT, w której realizujemy nasze wspólne pomys³y i projekty naszych klientów dotycz±ce tuning'u samochodów wszystkich marek.
Nasz zespó³ zajmuje siê stylizacj± nadwozia opart± na w³asnych pomys³ach. Wspó³pracujemy równie¿ z najlepszymi firmami w kraju i za granic±.
Aby sprostaæ oczekiwaniom i wymaganiom naszych klientów nasza dzia³alno¶æ obejmujê sprzeda¿ elementów gotowych renomowanych firm. Najmocniejsz± stron± naszej firmy jest do¶wiadczenie, brak obawy przed nowymi wyzwaniami.
Za cel przyjêli¶my sobie wysoki poziom ¶wiadczonych us³ug i doradztwo w zakresie tuning'u.

Od roku 2007 posiadamy w naszej ofercie równie¿ os³ony motocyklowe do motocykli sportowych jak równie¿ wersji drogowych. Wielu polskich zawodników ¶ciga siê na torach korzystaj±c z naszych os³on

Z wyrazami szacunku,

TUNING-GT Team

 

Underground Tuningtreffen startet

zeitungAm 25. Mai geht das "Projekt aus Leidenschaft" ins sechste Jahr.

Więcej…

Neues Angebot bei TUNING-GT!

Kotflügel und die Frontstoßstange sind verbreitert und zeichnen sich durch 100%ige Passgenauigkeit aus.

Więcej…

Neues Angebot bei TUNING-GT!

Der Audi A3 8P Frontansatz ist geeignet für die Baujahre 2005 - 2008 und zeichnen sich durch 100%ige Passgenauigkeit aus.

Więcej…
Początek strony